คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ฮั่วเฮง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเซน ฮั่วเฮง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย พวงเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ทองตัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน ทองตัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณธรรมพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายวันณะ ภู่ระย้า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางธนพร อรชร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
เบอร์โทร : 0817454935