กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจีระวรรณ จันทร์ชูกลิ่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6