กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุชาดา พึ่งพระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1