กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสวีวรรณ์ ภมรสูตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2