กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีดี ภมรสูตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1