กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุขสันต์ ผมทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ