กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภัทรพล สุรชิต
ครู คศ.3