ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
อนุบาล.1 4 5 9 1
อนุบาล.2 7 4 11 1
อนุบาล.3 4 7 11 1
รวม อนุบาล 15 16 31 3
ป.1 9 10 19 1
ป.2 6 11 17 1
ป.3 6 13 19 1
ป.4 11 15 26 1
ป.5 10 12 22 1
ป.6 12 16 28 1
รวมชั้นประถม 54 77 131 6
รวมทั้งหมด 69 93 162 9
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563