สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
เหลือง - ม่วง