ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง

เดิมตั้งอยู่ในวัดสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านสามกระทาย 2 นักเรียนที่ไปโรงเรียนต้องเดินทางด้วยเท้าไปกลับระยะทางไกลอีกทั้งการเดินทางก็ไม่สะดวกคณะกรรมการศึกษาและชาวบ้านนาวัลเปรียงจึงร่วมกันย้ายโรงเรียนมาอยู่ในหมู่บ้านนาวัลเปรียงหมู่ที่ 1 ตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมพศ. 2487 มีนายมนัสวิไลรัตน์เป็นครูใหญ่คนแรกมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังทุกปีเกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

ปีพศ. 2498 คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านจึงพร้อมใจกันย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวามีอาคารเรียน 1 หลัง 2 ห้องเรียนโดยได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์แรงงานจากนายทองดีเชื้อชาติ นายต๊อด ยิ้มใย นายเยื้อน วิไลรัตน์ นายเสงี่ยมพุ่มสมบัติและผู้ปกครองนักเรียน

ปีพศ 2500 เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 ได้รับงบประมาณต่อเติม 2 ห้องเรียนจำนวนเงิน 5,000 บาทรวมเป็น 4 ห้องเรียนมีนายวิเชียร ศรีเพชรครู เป็นครูใหญ่

ปีพศ. 2501 ชาวบ้านนาวัลเปรียงได้บริจาคเงินและแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขนาด 4 ห้องเรียนความกว้าง 6 เมตรยาว 36 เมตรแต่สร้างไม่สำเร็จเพียงแต่ตั้งเสามุงหลังคา

ปีพ.ศ 2512 ได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 3,500 บาทตีฝากั้นห้องเทพื้น 4 ห้องเรียน

ปีพ.ศ 2515 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวนเงิน 100,000 บาทชาวบ้านนาวัลเปรียงบริจาคสมทบอีก 5000 บาทก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 จำนวน 3 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2516 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลายภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 คือเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 7 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่งงบประมาณ 6,000 บาทได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลังจำนวน 25,000 บาทและได้เปิดกองลูกเสือสามัญกองที่ 84 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2516

 ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงได้โอนจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุยบุรีสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสามร้อยยอดกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 โดยมี

นายสันติสุวนันท์เจริญย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายมีชัยฉายศรี

ปีพศ. 2544 ได้รับอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนแบบอันนี้แบบออกตามหนังสือสำนักงานประถมศึกษากิ่งอำเภอสามร้อยยอดที่ ศธ. 133.08/316 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542

 ปี พศ 2546 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 นาวัลเปรียงได้โอนจากสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ 64/45 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่งพร้อมที่ปัสสาวะชายงบประมาณ 163,000 บาท

ปี พ.ศ. 2547 วันที่ 23 กันยายน 2547 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามแยกป่าถล่มนายบรรจงหูทิพย์ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงแทนนายสันติสุวนันท์เจริญ

ปี พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูสายงานบริหารตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ 7 เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   สายงานการสอนตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 เป็นตำแหน่ง ครูคศ. 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 นางสุณี ชิวปรีชา ครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงได้รื้อถอนบ้านพักครู 1 หลังปรับปรุงรั้วโรงเรียนจากรั้วทึบเป็นรั้วโปร่งก่อสร้างป้ายโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงซึ่งได้รับบริจาคคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชาวบ้านนาวัลเปรียง

ปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงสวนสมุนไพรในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

ปี พ.ศ. 2551 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทรย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงแทนนายบรรจงหูทิพย์

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ระดมทุนทอดผ้าป่าการศึกษาวันที่ 12 ธันวาคม 2552 เพื่อสร้างอาคารกีฬาวอลเลย์บอลอาคารนาวัลเปรียงร่วมใจโ ดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงร่วม กับชมรมวอลเลย์บอลบ้านนาวัลเปรียงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชาวบ้านนาวัลเปรียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ยอดเงิน 475,000 บาท

ปี พ.ศ. 2554 ได้นำเงินร่วมระดมทุนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ยอดเงิน 4 แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทรวมกับเงินที่ได้รับจากการจัดงานปิดทองหลวงพ่อขาวจำนวน 51,000 บาทได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารวอลเลย์บอลอาคารนาวัลเปรียงร่วมใจเริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดยมี       นายวิชั ยฮั่วเซ่งเฮง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 คณะครูและนายแม่นทิมแท้เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างแล้วสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 มูลค่า 851,862 บาทมีหนี้ผูกพันกับทางร้านค้าและค่าแรงช่างจำนวน 325,862 บาท 

ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ได้ระดมทุนทอดผ้าป่าการศึกษาครั้งที่ 2 ได้ยอดเงิน 335,036 บาทนำไปใช้หนี้ยังคงเหลือเงินไว้ใช้จ่ายพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาอาคาร 9,174 บาท

ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ได้ปรับปรุงศาลาประดิษฐานหลวงพ่อขาวโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงโดยได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์และแรงงานจากคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชาวบ้านนาวัลเปรียงมูลค่า 56,000 บาท

ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางธนพรอรชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงดำรงตำแหน่งแทนนายทรงศักดิ์จันทร์ไทย